شرکت پیشگام آوای اطمینان

پـــــــــیشگامـ تریــــــــــــد

09128582740

تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی در اقتصاد

جهان دیگر به آن بزرگی فکر می کردیم نیست دردنیای امروز انسانها سادگی درمرزها وکشورهای گوناگون، کیلومترها دورتراز وطنشان، رفت وآمد میکنند واین رامدیون صنعت بزرگ حمل ونقل هستند. دراین میان تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی درآینده اقتصادی مراتب ازدیگر روشهای حمل ونقل بیشتر است. تاثیر صنعت حمل ونقل هوایی در اقتصاد، تاثیر شگرفی درتوسعه وپایداری اقتصادی دریک منطقه وجهان داشته است،به عنوان مثال چند نکته درمورد تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی در اقتصاد را بیان میکنیم.

درسال 2017 خطوط هوایی درسراسر جهان تقریبا 1/4میلیارد مسافر جابه جا میکردند، آنهادر37 میلیون پرواز تجاری، 56میلیون تن بارحمل ونقل می کنند. روزانه هواپیماها بیشتر از 10 میلیون مسافر وتقریبا 18 میلیارد دلار کالا حمل میکنند، این نشان دهنده تاثیر صنعت حمل ونقل هوایی درسطح دنیا وضع کرده است. حمل و نقل هوایی، حمل ونقل سریع درسراسر جهان را ایجاد کرده است وباعث رشد اقتصادی، ایجاد شغل وتسهیل تجارت وجهانگردی بین المللی میشود.

صنعت حمل و نقل هوایی یکی ازسرمایه گذاران مهم تجارت تبدیل شده است ودرحال حاضر، درجامعه بین الملل، عنوان نماینده قدرتمند برای رسیدن اهداف توسعه پایدار سازمان ملل شناخته شده است. تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی در اقتصاد به سرعت درحال رشد است وبه رشدش ادامه خواهد داد. آخرین تخمین نشان دهنده این است تقاضابرای حمل و نقل هوایی درطول 20 سال آینده بطور متوسط 3درصد درسال افزایش مییابد.

این مسیر رشد اگرتاسال2036 ادامه وافزایش یابد، صنعت حمل و نقل هوایی5/15 میلیون دلاردر مشاغل مستقیم و5/1 تریلیون دلارتولید ناخالص داخلی به اقتصاد جهانی کمک شایانی خواهد کرد. این رشد بتردد مسافر محدود نمیشود پیش بینی میشودکه ترافیک باری ازنظر تناژ برای رشد درامتدادیک منحنی دارای شباهت بارشد ترددمسافر است وهمه این موارد بدلیل وجود فناوری امکان پذیر شده است.

تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی در اقتصاد نیازبه ارتقا و کاردانی شدید فرودگاها و مدیریت ترافیک هوایی است، برای این موارد مابه ابداع ونوآوری احتیاج داریم. اپلیکیشها، نرم افزارهاوبه طور کلی فناوری کامپیوتر کمک شایان بشر کرده تانیازهای روز افزونش پاسخ دهد.

برای دانستن بیشتر در مورد حمل و نقل هوایی اینجا را کلید کنید.

تبادل مالی صنعت هوایی دردنیا

تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی در اقتصاد بنحوی است سهم آن درایجاد ناخالص ملی کشورها بسیار زیاد است، براساس آمارهای رسمی منتشر شده درسال 2014 حدود 4/3درصداز تولید ناخاص جهان معادل 2400 میلیارد دلار، متعلق صنعت هوایی میباشد، این صنعت درروز 6/8 میلیون مسافر و5/17میلیارد دلار کالابا 700/99پرواز جابه جا میشوند.

تاثیرصنعت حمل و نقل هوایی در اقتصاد ایران

تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی در اقتصاد خصوص درسالهای اخیر پیشرفتهای زیادی داشته است اما نمیشود نیاز زیاد فناوریهای هوایی روز وپیشرفته متعلق سایر کشورها راکتمان کرد. مدل حمل و نقل هوایی درسالهای اخیر بسیار پیشرفته ترازقبل شده است امامتاسفانه بدلیل کهنگی ناوگان هوایی درحال حاضر بارسنگین ناکارآمدی این بخش، حمل ونقل جاده ای منتقل شده است.

تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی در اقتصاد درسالهای پس ازانقلاب باتاسیس فرودگاهای جدید، پیشرفت دستگاهای مخابراتی وراه اندازی راهای هوایی جدید، بیشتر شد. علی رغم فشارهای خارجی بدلیل تحریم، صنعت هوایی باهواپیماهای موجوددر کشور بسیاری ازفرودگاهای احداث شده بلا استفاده باقی مانده بودندرا فعال کرد وباز به چرخه حمل ونقل بازگردانده شدند.

مطالعات انجام شده درصنعت حمل ونقل نشان میدهدکه تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی در اقتصاد، درمیان سه بخش صنعت دریایی وجاده ای میتواند بیش ازسایر بخشها درتوسعه اقتصاد واشتغال زایی باشد لذادولت باید توجه ویژه صنعت هوایی داشته باشد بااستفاده ازمدیران استراتژیست اساسی دراین بخش ایجاد کند و بااستفاده ازظرفیتهای خارجی وبخش خصوصی زیرساختهای صنعت هوایی رابه سرعت توسعه دهد. 

amir mohebi وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *